Krok do samodzielności!

Projekt „ Krok do samodzielności!” skierowany jest do 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności, spełniających łącznie poniższe kryteria:

 • wiek 18-64
 • pozostające bez zatrudnienia
 • zamieszkałe na terenie województwa łódzkiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)
 • posiadające orzeczony stopień niepełnosprawności

 

Celem głównym projektu jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy u 60 Uczestników (33K, 27M), osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności, w wieku 18-64 lat, z terenu woj. łódzkiego.

 

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:

 • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
 • Indywidualne wsparcie psychologiczne
 • Grupowe warsztaty kompetencji społecznych
 • Grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
 • Szkolenia zawodowe:
 1. Pracownik biurowy
 2. Sprzedawca-Kasjer z elementami gospodarowania magazynem
 3. Obsługa rynku nieruchomości – Administrator nieruchomości luz Zarządca nieruchomości
 • Staże zawodowe
 • Pośrednictwo pracy

 

Planowane rezultaty projektu:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu (31/17K/14M)

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu( łącznie z pracującymi na własny rachunek) (12/7K/5M)

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (9/5K/4M)

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką (54/30K/24M)

Wartość Projektu: 1 600 868,16 zł