Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się od maja do lipca 2017 roku w trybie ciągłym.

Osoby spełniające kryteria formalne, zainteresowane przystąpieniem do Projektu są zobowiązane do dostarczenia do Biura Projektu (osobiście lub pocztą tradycyjną) oryginału wypełnionych dokumentów:

Kandydaci zobowiązani są również do dostarczenia kopii ważnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz w przypadku osób bezrobotnych lub poszukujące pracy, zarejestrowanych w PUP, przedłożenia aktualnego zaświadczenia z PUP (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).

Liczba miejsc przewidziana w projekcie: 60.

Z uwagi na zachowanie zasady równości szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, jak i wskaźniki ilościowe, które zostały określone dla Projektu, ustalone zostały limity miejsc dla poszczególnych grup osób:

  • 100% ( tj. 60 osób, 33 kobiet i 27 mężczyzn) z grupy docelowej stanowić będą osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności, w tym:
  • 40% (tj. 24 osób, 14 kobiet i 10 mężczyzn) z grupy docelowej stanowią osoby bezrobotne z III profilem pomocy.